Regulamin oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz składania zamówień
2. Sklep porcelanabydgoszcz.pl prowadzony jest przez Piotra Lecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Porcelana w Arkadzie Piotr Lech, przy ul. Szajnochy 2 w Bydgoszczy. NIP: 967-031-31-25, Regon: 091530135 i zwany jest dalej Sprzedającym.
3. Klient (osoba fizyczna lub firma) może złożyć zamówienie wybierając interesujące go produkty. Warunkiem złożenia zamówienia jest podane imienia i nazwiska (lub nazwy w przypadku firm) oraz danych adresowych niezbędnych realizacji zamówienia, do dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów sprzedaży.
4. Prezentowane w sklepie produkty mogą być chwilowo niedostępne i dlatego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu mailem dostępności wybranego przez Klienta produktu, możliwego terminu i ewentualnego kosztu dostawy.
5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna na dowolnym etapie jej realizacji. W tym celu powinien pisemnie powiadomić o tym Sprzedającego.
6. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, a ceny zawierają podatek VAT.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych przez Klienta danych i odmowy realizacji zamówienia, gdy dane te budzą wątpliwości.
8. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w sposób uzgodniony między Klientem a Sprzedającym w trakcie składania zamówienia. Możliwe formy to przesyłka kurierska, dostawa przez pracownika Sprzedającego, dostawa do paczkomatu oraz odbiór osobisty w sklepie. Odbiór osobisty zwolniony jest z wszelkich opłat za dostawę. Wysyłki za granicę Polski wymagają indywidualnych uzgodnień co do sposobu zabezpieczenia towaru, związanych z tym opłat oraz kosztów dostawy.
9. Możliwe sposoby zapłaty za towar to: płatność kartą kredytową (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA ul. Kanclerska 16, 60-327 Poznań) Szybkie Przelewy 24, płatność w sklepie gotówką lub kartą, przedpłata – przelew na konto Sprzedającego oraz zapłata kurierowi w momencie dostawy towaru – tzw. pobranie.
10.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli Klient przez ponad 5 dni nie odbierze zamówienia, nie dokona zapłaty za nie lub nie będziemy mogli się z nim skontaktować w celu realizacji zamówienia – zostanie ono anulowane.
11. Klient będący konsumentem, tzn. dokonujący zakupu na własny użytek nie związany z działalnością gospodarczą, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od dostarczenia/odebrania towaru bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy firm i zakupów związanych z działalnością gospodarczą.
12. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego mailem o swojej decyzji, podając nazwę towary który podlega zwrotowi. Jeśli zakupiony był więcej niż jeden produkt, możliwe jest odstąpienia od umowy dotyczące wybranych przez Klienta produktów.
13. Produkt, który obejmuje odstąpienie od umowy, należy dostarczyć na swój koszt na adres firmy Sprzedającego w ciągu 14 dni od poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
14. Zwrot pieniędzy za zwracane produkty nastąpi w ciągu 5 dni od dostarczenia zwracanego towaru do sklepu. Zwrot obejmie wartość produktów oraz koszt dostawy do Klienta.
15. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w ciągu 14 dni.
16. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem dokonującym zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (a więc nie będącym Konsumentem) zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Informacja dla klientów o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych w sklepie Porcelana w Arkadzie

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Lech prowadzący działalność gospodarczą jako Porcelana w Arkadzie Piotr Lech, Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 967-031-31-25;
2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych: email: arkada@porcelanabydgoszcz.pl, telefon 516 042 265;
3. Pochodzenie danych – dane osobowe są zbierane w związku z koniecznością realizacji Państwa zamówień, odpowiedzi na zapytania oraz wystawienia faktur sprzedaży, a także rozpatrywania i załatwiania reklamacji. Dane te uzyskiwane są tylko i wyłącznie bezpośrednio od Państwa.
4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych – do realizacji zamówień i reklamacji niezbędne jest podanie imienia lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, ewentualnie adresu mailowego. Do wystawienia faktury sprzedaży niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej adresu siedziby firmy i numeru NIP. W przypadku wybrania opcji dostawy poprzez firmę kurierską, pocztę lub przez pracownika firmy konieczne jest podanie adresu oraz numeru telefonu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy i realizację zamówienia i/lub dostawy.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest chęć zawarcia umowy sprzedaży.
6. Przekazywanie danych osobowych – dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Porcelana w Arkadzie Piotr Lech oraz w przypadku konieczności dostawy towaru poprzez firmę kurierską lub pocztową, zostaną przekazane firmie, która na nasze zlecenie będzie realizowała dostawę. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.). Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
7. Czas przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie lub realizacji zamówienia poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Po tym fakcie są usuwane, chyba, że wystawiona została imienna faktura. Wówczas na podstawie odrębnych przepisów prawa (Ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa) dane te będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.
8. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo do:
– Dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
– Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
– Usunięcia danych.
Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się to wiązać z rozwiązaniem umowy .

9. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: drogą elektroniczną na adres arkada@porcelanabydgoszcz.pl lub listową na adres firmy.

10 Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od otrzymania żądania.
11. Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa