RODO

Start / RODO

Informacja dla klientów o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych w sklepie Porcelana w Arkadzie

W skrócie:

Państwa dane wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienianie przekazujemy ich zewnętrznym firmom, osobom czy instytucjom. Nasze serwery są doskonale zabezpieczone przez profesjonalistów, ale Państwa dane usuwane są z nich po 30 dniach od realizacji zamówienia.

Poniżej pełny tekst.

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Lech prowadzący działalność gospodarczą jako Porcelana w Arkadzie Piotr Lech, Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 967-031-31-25;
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: arkada@porcelanabydgoszcz.pl,
telefon 516 042 265;
3. Pochodzenie danych – dane osobowe są zbierane w związku z koniecznością realizacji Państwa zamówień, odpowiedzi na zapytania oraz wystawienia faktur sprzedaży, a także rozpatrywania i załatwiania reklamacji. Dane te uzyskiwane są tylko i wyłącznie bezpośrednio od Państwa.
4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych – do realizacji zamówień i reklamacji niezbędne jest podanie imienia lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, ewentualnie adresu mailowego. Do wystawienia faktury sprzedaży niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej adresu siedziby firmy i numeru NIP. W przypadku wybrania opcji dostawy poprzez firmę kurierską, pocztę lub przez pracownika firmy konieczne jest podanie adresu oraz numeru telefonu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy i realizację zamówienia i/lub dostawy.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest chęć zawarcia umowy sprzedaży.
6. Przekazywanie danych osobowych – dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Porcelana w Arkadzie Piotr Lech oraz w przypadku konieczności dostawy towaru poprzez firmę kurierską lub pocztową, zostaną przekazane firmie, która na nasze zlecenie będzie realizowała dostawę. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.). Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
7. Czas przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie lub realizacji zamówienia poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Po tym fakcie są usuwane, chyba, że wystawiona została imienna faktura. Wówczas na podstawie odrębnych przepisów prawa (Ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa) dane te będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.
8. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo do:
– Dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
– Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
– Usunięcia danych.
Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się to wiązać z rozwiązaniem umowy .

9. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: drogą elektroniczną na adres arkada@porcelanabydgoszcz.pl lub listową na adres firmy.

10 Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od otrzymania żądania.
11. Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa